رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

ماجرا خیلی ساده بود ، من از اعماق وجودم میخواستم که یه خواهر داشته باشم و خب این اتفاق افتاد ...

تق تق تق ، کیه ؟ ، من خواهرتم اومدم که بیام توی زندگیت :)

اوایلش خودمم باورم نمیشد ، اما وقتی چشمامو بستم و با دلم به ماجرا نگاه کردم فهمیدم که چقدر از ته ته قلبم دوستش دارم .


:: تولدت مبارک خواهر گلم :)


  • آقای بنفش