رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

گفت : آدمایی که همیشه عینک آفتابی میزنن ، از یه حقیقتی فرار می کنن ...

مثل همیشه زیر بار نرفتم ،
اما ته دلم آروم و بی صدا زمزمه کردم : درست شبیه من ...


  • آقای بنفش