رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

غروب شد و من

شبیه سربازی که هزار کیلومتر دورتر از دستهای معشوقه ش

نگهبان انبار مهمات بود ...
  • آقای بنفش