رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

تو را نه عاشقانه ، نه عاقلانه و نه حتی عاجزانه ...

که تو را عادلانه در آغوش میکشم ،

عدل مگر نه آن است که هر چیز سر جای خودش باشد ؟


:: سیمین بهبهانی


  • آقای بنفش