آقای بنفش

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

میترسم از مردی که دنیاشو

خلاصه کـرده تـوی گیتـــارش

هــــوایِ رفتـنُ بــغــل کـــرده

خیره شده به دود سیگـارش

ادامه دارد ...


  • آقای بنفش